Рішення про утворення та державну реєстрацію відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

УКРАЇНА

Бібрська міська рада

Перемишлянського району Львівської області

І сесія VIIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

08 грудня 2020 року                                                                                   № 17

 м. Бібрка

Про утворення та державну реєстрацію відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 907-IX від 17.09.2020, Бюджетного кодексу України, керуючись Типовим положенням про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України № 348 від 28.05.2013, Законом України «Про службу в органах  місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бібрська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради.

2. Затвердити Положення про відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради, що додається.

3. Затвердити структуру відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради в кількості 5 штатних одиниць.

4. Здійснити державну реєстрацію юридичної особи відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради.

5. Визначити юридичну адресу відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради: 81220, Львівська область, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Бібрської міської ради.

Бібрський міський голова  Гринус Р.Я.

 

 

Затверджено

рішенням Бібрської міської ради

№ 17 від 08.12.2020

Бібрський міський голова

_____________________ Гринус Р.Я.

                                                                                          М.П.   

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ФІНАНСІВ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення.

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (далі – Відділ фінансів) є виконавчим органом Бібрської міської ради, утворюється міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є підзвітним та підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень також підконтрольним та підпорядкований  її виконавчому комітету, міському голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.  

У своїй діяльності Відділ фінансів керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

Відділ фінансів є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи. 

Юридична адреса: 81220, Львівська область, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22 .

Повна назва: Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

Скорочена назва: Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради.

2. Основними завданнями Відділу фінансів виконавчого комітету

Бібрської міської ради є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Бібрської міської ради (далі – міської  ради); 

- проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради аналізу фінансово-економічного стану Бібрської міської територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку; 

- розроблення в установленому порядку проєкту міського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету міської ради; 

- складання та виконання в установленому порядку розпису міського бюджету;  

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат; 

- здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 

- представлення прогнозу бюджету та проєкту рішення про бюджет міської ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях міської ради;

- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

3. Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах Бібрської міської територіальної громади; 

- організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією; 

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

- готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Бібрської міської територіальної громади; 

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку міської територіальної громади та враховує їх під час складання проєкту та прогнозу міського бюджету; 

- вносить пропозиції щодо проєкту міського бюджету; 

- бере участь у: 

підготовці заходів щодо розвитку міської територіальної громади та регіонального розвитку; погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради; 

розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи міської ради;  

підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг; розробленні проєктів розпоряджень голови міської ради; 

- аналізує соціально-економічні показники розвитку міської територіальної громади та враховує їх під час складання проєкту міського бюджету; 

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

- розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу міського бюджету; 

- проводить під час складання і розгляду прогнозу міського бюджету аналіз бюджетних пропозицій, поданих головним розпорядником бюджетних коштів; 

- приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу міського бюджету; 

- розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів; 

- визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів; 

- проводить під час складання і розгляду проєкту міського бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; 

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту міського бюджету; 

- бере участь у підготовці звітів міського голови; 

- готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх міському голові; 

- розробляє порядок складання і виконання розпису міського бюджету; 

- складає і затверджує розпис міського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про міський бюджет складає та затверджує тимчасовий розпис міського бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України; 

- складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Відділ фінансів; 

- погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів міського бюджету; 

- здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства; 

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з міського бюджету; 

- проводить експертизи міських програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами; 

- здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету,  прогнозування та аналіз надходження доходів до міського бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього; 

- організовує виконання міського бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів; 

- готує і подає міській раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету; 

- за рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків; 

- аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання міського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України; 

- інформує міського голову про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд міської ради річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету; 

- розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду міського бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень; 

- розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій; 

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів міської, районної та обласних рад; 

- погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з міського бюджету;

- погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу за місцевими податками та зборами; 

- опрацьовує висновки постійних комісій міської ради; 

- готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; 

- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу; 

- застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства; 

- приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема: 

зупинення операцій з бюджетними коштами; 

призупинення бюджетних асигнувань; 

зменшення бюджетних асигнувань; 

повернення бюджетних коштів до бюджету; 

безспірне вилучення коштів з бюджету; 

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ фінансів; 

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень; 

- за потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків; 

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів; 

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів); 

- забезпечує захист персональних даних; 

- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Відділу фінансів; 

- здійснює інші передбачені законом повноваження. 

4. Відділ фінансів має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання; 

- залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Відділу фінансів;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу фінансів. 

5. Взаємодія Відділу фінансів з іншими органами та структурами.

Відділ фінансів в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами й апаратом міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

6. Керівництво Відділу фінансів.

Відділ фінансів очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.  Начальник Відділу фінансів: 

- здійснює керівництво діяльністю Відділу фінансів, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у даному відділі; 

- подає на розгляд ради зміни до Положення про Відділ фінансів; 

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу фінансів та розподіляє обов’язки між ними; 

- планує роботу Відділу фінансів; 

- затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням; 

- вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу фінансів; 

- звітує перед міським головою про виконання покладених на Відділ фінансів завдань та затверджених планів роботи; 

- представляє інтереси Відділ фінансів у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями; 

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; 

- подає на затвердження міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Відділ фінансів в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; 

- розпоряджається коштами у межах кошторису Відділу фінансів. 

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Відділу фінансів; 

- здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- подає міському голові пропозиції щодо преміювання та установлення надбавок працівникам Відділу фінансів; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу фінансів, які не є посадовими особами місцевого самоврядування; 

- здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу фінансів; 

- забезпечує дотримання працівниками Відділу фінансів внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Заключні положення.

Накази начальника Відділу фінансів, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані міською радою. 

Відділ фінансів утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу фінансів визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку. 

Штатний розпис та кошторис Відділу фінансів затверджуються в установленому законодавством порядку. 

Ліквідація та реорганізація Відділу фінансів здійснюється за рішенням сесії міської ради.

Секретар Бібрської міської ради Стах І.Я.